האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לצ’כיה

אמנת מס ישראל צ’כיה – אמנה בין ממשלת הרפובליקה הצ’כית לבין מדינת ישראל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה.


ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה הצ'כית, ברצותן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה, וכדי לקדם, לפתח ולהקל על היחסים ביניהן, הסכימו ביניהן לאמור:
סעיף 1: תחום אישי
אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתי המדינות המתקשרות.
סעיף 2: המיסים הנידונים
1.     אמנה זו תחול לגבי מיסים על הכנסה, המוטלים מטעם מדינה מתקשרת או מטעם יחידות משנה מדיניות שלה או הרשויות המקומיות שלה, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.
2.     כמיסים על הכנסה ייחשבו מיסים המוטלים על סך כל ההכנסה או על חלקים ממנה, לרבות מיסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מיסים על סך כל השכר או המשכורות שמשלמים מיזמים, וכן מיסים על עליית ערך של נכסים.
3.    המיסים הקיימים שעליהם תחול האמנה הם במיוחד:
(א)   ברפובליקה הצ'כית:
1.    מס הכנסה על יחידים;
2.    מס הכנסה על תאגידים;
(להלן - "מס צ'כי");
(ב)   בישראל:
1.    מיסים המוטלים לפי פקודת מס הכנסה והחוקים הנלווים אליה;
2.    מס על רווחים ושכר המוטל על מוסדות פיננסיים וחברות ביטוח;
(להלן - "מס ישראלי").
4.     כן תחול האמנה על כל מס זהה או דומה בעיקרו שיוטל לאחר תאריך חתימתה של האמנה, בנוסף למיסים הקיימים או במקומם; הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי משמעותי שחל בדיני המיסים שלהן.
סעיף 3: הגדרות כלליות
1.    למטרות אמנה זו, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר:
(א)   המונח "הרפובליקה הצ'כית" פירושו השטח שבו חוקי דיני המיסים של הרפובליקה הצ'כית תקפים;
(ב)   המונח "ישראל" פירושו מדינת ישראל בהתאם לחוקיה, ובמשמעותו הגיאוגרפית - כולל, אך לא מוגבל, את מי החופים של ישראל וכן כל שטח שמעבר למימי החופים אשר בהתאם לחוקי ישראל הוא אזור שבו ניתן לממש את זכויותיה של ישראל ביחס לחקר ולניצול המשאבים הטבעיים, הביולוגיים והמינרליים הקיימים במי הים, בקרקעית הים ובתת הקרקע של המים האמורים;
(ג)   המונחים "מדינה מתקשרת" ו"מדינה מתקשרת אחרת" פירושם הרפובליקה הצ'כית או ישראל, לפי העניין;
(ד)   המונח "אדם" כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר;
(ה)   המונח "חברה" פירושו כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לצרכי מס;
(ו)   המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;
(ז)   המונח "אזרח" פירושו:
(1)   כל יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה מתקשרת;
(2)   כל גוף משפטי, שותפות או התאגדות שמעמדם שכזה נקבע בהתאם לחוקים תקפים של מדינה מתקשרת;
(ח)   המונח "תחבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה בספינה, כלי רכב יבשתי או כלי טיס המופעלים ע"י מיזם שמקום הניהול הממשי והמרכזי שלו נמצאים במדינה מתקשרת, למעט כאשר הספינה, כלי הרכב היבשתי או כלי הטיס מופעלים אך ורק בין מקומות שבמדינה המתקשרת האחרת.
(ט)   המונח "רשות מוסמכת" פירושו:
(1)   ברפובליקה הצ'כית - שר האוצר או נציגו המוסמך.
(2)   בישראל - שר האוצר או נציגו המוסמך.
2.     ביחס ליישום אמנה זו ע"י המדינות המתקשרות, תהא לכל מונח שלא הוגדר בה המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה מתקשרת, בנוגע למיסים שאמנה זו חלה עליהם, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר.
 
סעיף 4: מקום מושב לצרכים פיסקליים
1.     למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס בשל מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום ההתאגדות שלו או כל מבחן אחר כיוצא באלה. אבל מונח זה אינו כולל אדם הנתון למס באותה מדינה רק ביחס להכנסה ממקורות באותה מדינה או מהון שמקומו בה.
2.     מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:
(א)   יראוהו כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע; אם יש לו בית קבע בשתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר ("מרכז האינטרסים החיוניים");
(ב)   אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;
(ג)   אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה;
(ד)   אם הוא אזרח של שתי המדינות, או אינו אזרח אף לא של אחת מהן, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית.
3.     מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי מדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול הממשי והמרכזי שלו. אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מקום הניהול הממשי והמרכזי שלו, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית.
סעיף 5: מוסד קבע
1.     למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי המיזם, כולם או חלקם.
2.    המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:
(א)   מקום הנהלה;
(ב)   סניף;
(ג)   משרד;
(ד)   בית חרושת;
ה)   בית מלאכה;
(ו)   מכרה, באר נפט או באר גאז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת משאבים טבעיים.
3.    כן מקיף המונח "מוסד קבע":
(א)   אתר בנייה, מבנה, מתקן או פרוייקט בנייה, התקנה או הרכבה, אבל רק כאשר האתר או הפרוייקט האמורים נמשכים לתקופה של יותר מ-12 חודשים;
(ב)   מתן שירותים, לרבות שירותי ייעוץ או ניהול הניתנים בידי מיזם באמצעות שכירים או כוח אדם אחר שהמיזם מעסיק למטרה זו, אך רק מקום שפעילויות מסוג זה (לגבי אותו פרוייקט או לגבי פרוייקט אחר הקשור אליו) נמשכות במדינה תקופה או תקופות מצטברות של יותר משישה חודשים בכל תקופה של שנים-עשר חודשים.
4.    על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:
(א)   שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;
(ב)   החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצרכי אחסון, תצוגה או מסירה;
(ג)   החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם בידי מיזם אחר;
(ד)   החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף ידיעות, עבור המיזם;
(ה)   החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות פרסום, לאספקת מידע, למחקר מדעי או לפעילויות דומות שטיבן הכנה או עזר, עבור המיזם;
(ו)   החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויות המאוזכרות בתת ס"ק (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.
5.     על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 6 חל עליו - פועל בשם מיזם, ויש לו במדינה מתקשרת סמכות לחתום על חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, יראו את המיזם כאילו יש לו מוסד קבע באותה מדינה ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם נוטל על עצמו מטעם המיזם, אלא אם פעילויות האדם האמור מוגבלות לאלה המאוזכרות בס"ק 4, אשר אילו בוצעו ממקום עסקים קבוע, לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.
6.     מיזם לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה מתקשרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן בעל מעמד עצמאי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.
7.     העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת שולטת בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת או נשלטת על ידי חברה כזו, או מנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (בין אם באמצעות מוסד קבע או בדרך אחרת), לא יהיה בה כשלעצמה כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.
 
סעיף 6: הכנסה ממקרקעין
1.     הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.
2.     למונח "מקרקעין" תהא המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול, או הזכות לנצל, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים: ספינות, סירות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.
3.     הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.
4.     הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.
 
סעיף 7: רווחי עסקים
1.     רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, זולת אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם; אם המיזם מנהל עסקים כאמור, ניתן לחייב במס במדינה האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.
2.     בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את רווחי העסקים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא משמש לו מוסד קבע.
3.     בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכויין של כל ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות ניהול והוצאות מנהל כלליות שהוצאו כך, בין שהוצאו במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר.
4.     במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים שיש לייחס למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל הרווחים של המיזם לחלקיו השונים, האמור בס"ק 2 לא ימנע מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים החייבים מס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם יש לאמץ שיטת ייחוס כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות שנקבעו בסעיף זה.
5.     לא ייוחסו רווחים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.
6.     לעניין הסעיפים הקטנים הקודמים, ייחוס הרווחים למוסד קבע ייקבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.
7.     מקום שנכללים ברווחים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.
 
סעיף 8: תחבורה בינלאומית
1.     רווחים מהפעלת ספינות, כלי רכב יבשתיים או כלי טיס בתחבורה בינלאומית, ניתן יהיה לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי והמרכזי של המיזם. למטרות סעיף זה, המונח "רווחים" כולל הכנסה מהשכרה מזדמנת של ספינות, כלי רכב יבשתיים או כלי טיס אם ההשכרה באה אגב תפעולה של ההובלה הבינלאומית.
2.     אם מקום הניהול הממשי והמרכזי של מיזם ספנות הוא על ספינה, כי אז יראוהו כאילו מקומו במדינה המתקשרת שבה שוכן נמל הבית של הספינה, או אם אין נמל בית כזה, במדינה המתקשרת שמפעיל הספינה הוא תושבה.
3.     הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.
 
סעיף 9: מיזמים משולבים
1.    מקום -
(א)   שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליו, או בהונו או
(ב)   שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בהנהלתם של מיזם של המדינה המתקשרת האחת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליהם, או בהונם,
ובכל אחד משני המצבים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי-תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.
2.     מקום שמדינה מתקשרת כוללת ברווחי מיזם של אותה מדינה - ומטילה מס בהתאם - רווחים שעליהם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת חוייב במס באותה מדינה מתקשרת אחרת, והרווחים הכלולים כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה המתקשרת הראשונה אילו התנאים שנקבעו בין שני המיזמים היו זהים לתנאים הנקבעים בין שני מיזמים בלתי תלויים, כי אז המדינה המתקשרת האחרת תערוך התאמה נאותה לגבי המס שהוטל בה על אותם רווחים. בקביעתה של התאמה כאמור תינתן תשומת לב להוראות האחרות של אמנה זו ובמידת הצורך יתייעצו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות זו עם זו.
3.     הוראות ס"ק 2 לא יחולו במקרה של הונאה או השתמטות מכוונת.
 
סעיף 10: דיבידנדים
1.     דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.
2.     על אף פי כן, ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה גם במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, המס שיוטל כך לא יעלה על:
(א)   5 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר הוא חברה (למעט שותפות) המחזיקה במישרין 15 אחוזים לפחות מהון החברה משלמת הדיבידנדים;
(ב)   15 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.
סעיף קטן זה לא ישפיע על אופן חיוב החברה במס לגבי הרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.
3.     המונח "דיבידנדים" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות, ממניות "הנאה" או מזכויות "הנאה", ממניות במכרות, ממניות יסוד או מזכויות אחרות, אשר אינם תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בחברה הכפופות לאותו דין לעניין מיסים כהכנסה ממניות לפי חוקי של המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המחלקת.
4.     הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי, מבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע; במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.
5.     מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה אלא ככל שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או ככל שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה בצורה ממשית למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים, ואפילו הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או קצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורה במדינה אחרת כאמור.
 
סעיף 11: ריבית
1.     ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.
2.     אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כזו במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לריבית, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הריבית.
3.     על אף האמור בסעיף קטן 2, ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה אחרת אם הריבית שולמה לגבי:
(א)   שטר חוב, איגרת חוב או התחייבות דומה אחרת של ממשלת המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה; או
(ב)   הלוואה שניתנה, מומנה, נערבה או בוטחה או אשראי שניתן, ממומן, נערב או בוטח על ידי:
(1)   לגבי הרפובליקה הצ'כית - הבנק הלאומי הצ'כי;
(2)   לגבי ישראל - בנק ישראל.
4.     המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהיו מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה. קנסות בשל איחור בתשלום לא ייראו כריבית למטרות סעיף זה.
5.     הוראות סעיפים קטנים 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע שירותים אישיים של עצמאי באותה מדינה אחרת מבסיס קבוע הממוקם באותה מדינה, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה בצורה מעשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע; במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי העניין.
6.     יראו ריבית כנובעת במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית שלה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות אשר בקשר אליהן נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, יראו את הריבית כנובעת במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.
7.     מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, ביחס אל תביעת החוב שעליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בשאר הוראותיה של אמנה זו.
 
סעיף 12: תמלוגים
1.     תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.
2.     אף על פי כן, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם, ובהתאם לחוקי אותה מדינה. ואולם, אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל כך לא יעלה על 5 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים.
3.     המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מסוג כלשהו המתקבלים כתמורה בעד שימוש או בעד הזכות לשימוש, בכל זאת יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית (לרבות סרטי קולנוע, קלטות וידאו, וסרטים או קלטות לשידור ברדיו או בטלויזיה), כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תוכנית, תוכנה, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד השימוש או הזכות לשימוש, בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או בעד מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי.
4.     הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים בצורה מעשית בעסקים המנוהלים באמצעות אותו מוסד קבע או אותו בסיס קבוע; במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.
5.     יראו תמלוגים כנובעים במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית שלה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם התמלוגים - בין אם הוא תושב אחת המדינות המתקשרות ובין אם לאו - מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כנובעים במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.
6.     מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם ובין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם ובין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, ביחס לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, תוך התחשבות בשאר הוראותיה של אמנה זו.
 
סעיף 13: רווחי הון
1.     רווחי הון שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין, כהגדרתם בסעיף 6(2), ניתן לחייבם במס במדינה המתקשרת שבה נמצא הנכס האמור.
2.     רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או עם כל המיזם) או אותו בסיס קבוע, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.
3.     רווחים מהעברת ספינות או כלי טיס או כלי רכב יבשתיים המופעלים בתחבורה בינלאומית או רווחים מהעברת מטלטלין השייכים להפעלתם של אותם ספינות או כלי טיס או כלי רכב יבשתיים, ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי והמרכזי של המיזם.
4.     רווחים מהעברת מניות
 בחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה.
5.     רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה המוזכרים בסעיפים קטנים 1, 2, 3 ו-4, ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושב בה.
 
סעיף 14: שירותים אישיים של עצמאי
1.     הכנסה שמפיק תושב של מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה, חוץ מאשר בנסיבות הבאות, שבהן ניתן לחייב הכנסה כזו במס גם במדינה המתקשרת האחרת:
(א)   אם עומד לרשותו באופן סדיר בסיס קבוע במדינה המתקשרת האחרת, לצורך ביצוע פעילויותיו; במקרה זה, ניתן לחייב במס במדינה האחרת רק אותו חלק מהכנסתו שניתן לייחסו לאותו בסיס קבוע; או
(ב)   אם שהייתו במדינה האחרת היא לתקופה או לתקופות המסתכמות יחד ביותר מ-183 ימים בתקופה כלשהי של 12 חודשים. במקרה זה, ניתן לחייב במס במדינה האחרת רק אותו חלק מהכנסתו הנובע מפעילויותיו שבוצעו באותה מדינה אחרת.
2.     המונח "שירותים אישיים" כולל, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך וההוראה, וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, רופאי שיניים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים ורואי חשבון.
 
סעיף 15: שירותים אישיים של עובד
1.     בכפוף להוראות סעיפים 16, 18, 19, 20 ו-21, משכורת, שכר עבודה וגמול דומה אחר שהופקו על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, אלא אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.
2.     על אף הוראות ס"ק 1, גמול המופק בידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם:
(א)   המקבל שוהה במדינה האחרת תקופה או תקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים בתקופה כלשהי של 12 חודשים; וכן
(ב)   הגמול משתלם על ידי, או מטעם, מעביד שאינו תושב המדינה האחרת; וכן
(ג)   הנושא בנטל תשלום הגמול אינו מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה האחרת.
3.     על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המתקבל תמורת עבודה שבוצעה בספינה, בכלי טיס או בכלי רכב יבשתי המופעלים בתחבורה בינלאומית, ניתן לחייבו במס במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי והמרכזי של המיזם.
 
סעיף 16: שכר חברי הנהלה
שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים או כל גוף דומה אחר של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.
 
סעיף 17: אמנים וספורטאים
1.     על אף האמור בסעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.
2.     מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.
3.     על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, הכנסה שהפיק בדרן או ספורטאי שהוא תושב אחת המדינות המתקשרות מפעילויותיו האישיות בתור שכזה המבוצעות במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס רק במדינה הנזכרת ראשונה, אם הפעילויות במדינה האחרת נתמכות באופן מלא או ממשי מכספי ציבור של המדינה הנזכרת ראשונה, לרבות יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, והפעילויות האמורות מבוצעות לפי תנאי הסכם תרבות דו צדדי בין שתי המדינות המתקשרות.
 
סעיף 18: קצבאות
בכפוף להוראות סעיף 19(2), קיצבאות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב של מדינה מתקשרת תמורת עבודה בעבר, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה.
 
סעיף 19: שירות ממשלתי
1.    (א)   גמול, למעט קיצבה, ששולם בידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה או רשות, ניתן לחייבו במס רק באותה מדינה.
(ב)   ואולם, ניתן לחייב במס גמול כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:
(1)   אזרחה של אותה מדינה; או
(2)   לא היה לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.
2.    (א)   כל קיצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה או מתוך קרנות שנוצרו על ידן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה או רשות, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה.
(ב)   ואולם, ניתן יהיה לחייב במס קיצבה כזו רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.
3.     הוראות סעיפים 15, 16 ו-18 יחולו על גמול וקיצבה בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.
 
סעיף 20: סטודנטים וחניכים
סטודנט או חניך שהינו, או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת, תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה רק למטרות לימודים או הכשרה, תשלומים שהוא מקבל לצרכי קיומו, חינוכו או הכשרתו, לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, ובלבד שהתשלומים האמורים נובעים ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.
 
סעיף 21: מורים וחוקרים
יחיד שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה למטרות מחקר מדעי או הוראה במוסד חינוכי, גמול שהוא מקבל תמורת חינוך או מחקר מדעי יהיה פטור ממס במדינה הנזכרת ראשונה. פטור זה יוענק לתקופה שלא תעלה על שנתיים מתאריך כניסתו הראשונה של המורה או החוקר למדינה. סעיף זה לא יחול על הכנסה ממחקר אם המחקר האמור נערך לא לטובת הציבור, אלא בעיקר לטובתו הפרטית של אדם מסוים או אנשים מסוימים.
 
סעיף 22: הכנסה אחרת
1.     פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, הנצמחים במקום כלשהו, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.
2.     הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה שאינה הכנסה ממקרקעין לפי הגדרתה בסעיף 6(2), אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה מתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, או מבצע באותה מדינה שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משתלמת ההכנסה קשורים באופן מעשי לאותו בסיס קבוע או מוסד קבע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.
 
סעיף 23: מניעת מסי כפל
מסי כפל יימנעו כדלקמן:
(א)   ברפובליקה הצ'כית:
הרפובליקה הצ'כית, בהטילה מיסים על תושביה, רשאית לכלול בבסיס שעליו מוטלים המיסים האמורים את פריטי ההכנסה שלפי הוראות אמנה זו יהיו חייבים במס גם בישראל, אולם תתיר לנכות מסכום המס המחושב על בסיס זה סכום מקביל למס המשולם בישראל. אולם הניכוי האמור לא יעלה על אותו חלק של המס הצ'כי, כפי שחושב לפני הניכוי, המתייחס להכנסה אשר ניתן לחייבה במס בישראל לפי הוראות אמנה זו.
(ב)   בישראל:
בכפוף לדיני ישראל בדבר זקיפת מס המשתלם בארץ שמחוץ לישראל כזיכוי נגד מס ישראלי, מס צ'כי ששולם עבור הכנסה שהופקה ברפובליקה הצ'כית ייזקף כזיכוי כנגד מס ישראלי המשתלם על אותה הכנסה; ואולם, הזיכוי לא יעלה על חלק יחסי מהמס הישראלי, כיחס ההכנסה האמורה שהופקה ברפובליקה הצ'כית לכלל ההכנסה החייבת במס בישראל.
 
סעיף 24: אי-הפליה
1.     אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שאזרחי אותה מדינה אחרת כפופיים להם, או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות. על אף הוראות סעיף 1, הוראה זו תחול גם על בני אדם שאינם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.
2.     המס על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות.
3.     למעט מקום שחלות הוראות סעיף 9(1), סעיף 11(7) או סעיף 12(6), ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של אותו מיזם, ניתנים לניכוי לפי אותם התנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת ראשונה.
4.     מיזם של מדינה מתקשרת שהבעלות או השליטה המלאה או החלקית על הונו נתונה במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.
5.     על אף הוראות סעיף 2, הוראות סעיף זה יחולו על מיסים מכל צורה ותיאור.
6.     הוראות סעיף זה לא יתפרשו כאוסרות על הטלת מס סניף ע"י מדינה מתקשרת.
7.     הוראות סעיף זה לא יתפרשו כמחייבות מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הנחות אישיות, הקלות או הפחתות לעניין מס, שהיא מעניקה לתושביה-שלה מסיבות של מעמד אזרחי או חובות משפחה.
 
סעיף 25: הגבלת הטבות
הרשות המוסמכת של מדינה מתקשרת, לאחר התייעצות עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, רשאית לשלול את ההטבות לפי אמנה זו מכל אדם, או ביחס לכל עסקה, אם לדעתה הענקת הטבות אלו מהווה ניצול לרעה של אמנה זו לאור מטרותיה.
 
סעיף 26: נוהל הסכמה הדדית
1.     מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להביא את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה או, אם המקרה בא בגדר סעיף 24(1), של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את העניין בתוך שלוש שנים מן ההודעה הראשונה על הפעולה המביאה לידי חיוב שלא בהתאם להוראות האמנה.
2.     אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל הרשות המוסמכת ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו. כל הסכם שיושג ייושם על אף מגבלות זמן כלשהן שבחוק הפנימי של המדינות המתקשרות.
3.     הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פירוש האמנה או יישומה. הן רשאיות גם להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראות באמנה זו.
4.     הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר זו עם זו ישירות על מנת להגיע להסכם כמובנו בסעיפים הקטנים הקודמים. כאשר נראה שמומלץ לקיים חילופי דעות בעל פה על מנת להגיע להסכם, ניתן לקיים חילופין כאמור באמצעות ועדה המורכבת מנציגי הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.
 
סעיף 27: חילופי מידע
1.     הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו או של החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה. כל ידיעה שקיבלה מדינה מתקשרת יראו אותה כסודית באופן דומה לידיעה שהושגה לפי חוקיה הפנימיים של אותה מדינה, או לבקשת המדינה המתקשרת האחרת המספקת או הידיעה, ויגלו אותה רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המיסים הנידונים באמנה זו, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהחלטה על ערעור בקשר אליהם. בני אדם או רשויות אלה ישתמשו בידיעות האמורות רק למטרות אלו. הם רשאים לגלות את הידיעות בהליכים פומביים בבית משפט או בהחלטות משפטיות.
2.    אין לפרש את הוראות ס"ק 1 בשום מקרה כמטילות חובה על מדינה מתקשרת:
(א)   לנקוט אמצעים מינהליים המנוגדים לדינים או לנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;
(ב)   לספק מידע אשר אין לקבלו לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;
(ג)   לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע, אשר גילויים עשוי לעמוד בסתירה לסדר הציבורי (תקנת הציבור).
 
סעיף 28: נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים
שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות הפיסקליות של נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.
 
סעיף 29: כניסה לתוקף
1.    אמנה זו תאושרר וכתבי האשרור יוחלפו בהקדם האפשרי.
2.    אמנה זו תיכנס לתוקף עם חילופי כתבי האשרור, ולהוראותיה יהיה תוקף:
(א)   לגבי מיסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה שהופקו החל מ-1 בינואר בשנה הקלנדרית שאחרי השנה שבה נכנסה האמנה לתוקף;
(ב)   לגבי מיסים אחרים על הכנסה, על מיסים שאפשר לחייב בהם בשנת המס המתחילה ב-1 בינואר בשנה הקלנדרית שאחרי השנה שבה נכנסה האמנה לתוקף, או לאחר מכן.
 
 
סעיף 30: סיום
1.     אמנה זו תישאר בתוקף עד שמדינה מתקשרת תביאה לידי סיום. כל אחת מן המדינות המתקשרות רשאית להביא את האמנה לידי סיום, בצינורות הדיפלומטיים, על ידי מסירת הודעה על סיום לפחות 6 חודשים לפני תום כל שנה קלנדרית שאחרי תקופת חמש השנים מתאריך כניסת האמנה לתוקף. במקרה זה, תחדל האמנה להיות בעלת תוקף:
(א)   לגבי מיסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה שהופקו החל מ-1 בינואר בשנה הקלנדרית שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה;
(ב)   לגבי מיסים אחרים על הכנסה, על מיסים שאפשר לחייב בהם בשנת המס המתחילה ב-1 בינואר בשנה הקלנדרית שאחרי השנה שבה נמסרה ההודעה, או לאחר מכן.
 
נעשה ב _________ ב __________ בלשון האנגלית.
 
_______________________                          ___________________________
בשם ממשלת מדינת ישראל                         בשם ממשלת הרפובליקה הצ'כית
 
האמנה נחתמה ביום 12.12.94 ונכנסה לתוקף בישראל ביום 1.1.95.

Scroll to Top
יצירת קשר

    X
    צור קשר דילוג לתוכן